Komunikaty Prezesa

Komunikat ws. kampanii sprawozdawczo - wyborczej 2021-2022

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą Nr 42/XI/2020 z dnia 22 października 2020 roku podjął ustalenia w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w myśl których kampania rozpocząć ma się z dniem 1 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym przedstawiam uregulowania prawne dotyczące zasad przeprowadzenia wyborów w Ochotniczych Strażach Pożarnych do Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Przypominam, iż Ochotnicze Straże Pożarne są członkowie zwyczajni Związku OSP RP, na mocy zapisów własnych statutów i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP przeprowadzone muszą zostać w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, bowiem od dnia 1 kwietnia 2020 roku przeprowadzane mogą być już Zjazdy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Odbywanie walnych zebrań członków OSP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej możliwe jest jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc obecnie. Kwestie te regulują przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli członkowie OSP wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz OSP (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna) może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu władz OSP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz OSP odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy OSP może wypowiadać się w toku obrad; 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. Taki sposób komunikacji zapewnia np. Zoom, Google Meet itp.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz OSP może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statutach Waszych OSP. Statut może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów. Na razie takich zapisów w statucie ZOSP RP nie ma. Najprawdopodobniej podobnie jest w prawie wszystkich OSP.

Z powyższego najważniejsze są dwie rzeczy: 1) wszyscy członkowie OSP muszą wyrazić zgodę na udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 2) w zawiadomieniu o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym musi być zapis, że zebranie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom’a).

Aktualne wzory druków na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych udostępniam na stronie internetowej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach (www.zosprp.gorlice.pl) w zakładce „Druki do pobrania”.

W trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej dokumenty będą tworzone i przekazywane na wyższy szczebel, również jak dotychczas, w formie elektronicznej poprzez aplikację „System OSP” na stronie http://www.osp.org.pl. System OSP składa się z paneli: 1. Raport OSP - dostępny na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych z druków „Raport OSP”. 2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021 – 2022 – dostępna na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych do druków „Informacja o przebiegu walnych zebrań OSP”. 3. Statystyki OSP – dostępne na szczeblu gminy – obrazują zbiorcze dane przeniesione z Raportu OSP. Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP zobowiązane są do weryfikacji prawidłowości wprowadzanych raportów OSP, informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i informacji z przebiegu zjazdów.

Przypominam, iż w terminie 7 dni po odbyciu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w OSP do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP należy przekazać w formie papierowej Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP wraz z załącznikami (Raport OSP również jest załącznikiem!).

Szczególną uwagę zwracam na zasady wyboru delegatów na Zjazdy i przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Liczby delegatów na poszczególne Zjazdy i liczby przedstawicieli do Zarządów określają Zarządy Oddziałów zwołujące Zjazdy i tak w zależności od ustaleń ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz ilu ma być wybieranych delegatów OSP na Zjazd - należy przyjąć procentowy wskaźnik w stosunku do liczby członków zwyczajnych OSP:
- Liczba delegatów na zjazd stanowi 10 % liczby członków w poszczególnych OSP.
- Liczba przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP stanowi 5 % liczby członków w poszczególnych OSP.

Jeżeli wartość po przecinku (ułamek) iloczynu liczby członków OSP i procentowego wskaźnika jest mniejsza niż 0,5 to nie powoduje to zwiększania liczby przedstawicieli lub delegatów, natomiast jeżeli jest równy lub większy 0,5 to uzyskaną liczbę delegatów/przedstawicieli zwiększa się o jednego delegata/przedstawiciela.

Tym samym Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP zobowiązane są do podjęcia uchwał w sprawie określenia liczby delegatów na Zjazdy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP a także liczby przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP w terminie przed 1 stycznia 2021 roku aby poszczególne OSP posiadały informacje o przysługującej jej liczbie delegatów i przedstawicieli. Ze względów organizacyjnych proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały w terminie do 15 grudnia 2020 roku a także obowiązkowe przesłanie do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP na terenie powiatu gorlickiego ustanawiam Wojewódzkiego Rzecznika Dyscyplinarnego Związku OSP RP w Krakowie dh Przemysława Wszołek, do którego proszę kierować wszelkie pytania dot. przedstawionych wytycznych i zasad.

W zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym związanych, nowych regulacji prawnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP posiada kompetencje do przesuwania terminów przebiegu kampanii, w tym terminów odbycia Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w OSP na wiosnę i lato 2021 roku.