Komunikaty Prezesa

Komunikat ws. sposobu wyliczenia liczby delegatów i przedstawicieli do struktur gminnych ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
w związku ze spływającymi pytaniami dotyczącymi sposobu wyliczenia liczby delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przedstawiam zasady ustalania powyższych liczb.

Wyraźnie zaznaczam, iż zgodnie ze Statutem ZOSP RP liczbę delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz liczbę przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP określa Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Przedstawione poniżej zasady nie mają charakteru bezwzględnie wiążącego.

Założenia organizacyjno - programowe kampanii sprawozdawczo - wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP stanowią, że delegatów i przedstawicieli wybiera się spośród członków zwyczajnych OSP.

Kto to jest członek zwyczajny OSP?
Wzorcowy Statut OSP stanowi, iż członkowie OSP dzielą się na:
- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych
- członków wspierających
- członków honorowych
Tym samym członkowie wspierający i członkowie honorowi nie są członkami zwyczajnymi, dlatego nie uwzględnia się ich przy obliczaniu liczby delegatów i przedstawicieli.

Zgodnie z wzorcowym statutem OSP, członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
- pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
- małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP
Ten sam statut stanowi także, że członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie. Jeśli któryś z tych elementów nie zostanie spełniony, nie można uzyskać statusu członka zwyczajnego.

W jakim wieki dzieci stają się członkami MDP?
Zgodnie z wzorcowym regulaminem MDP, członkiem MDP mogą być chłopcy i dziewczęta w wieku do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Dolną granicę wieku określa Statut danej OSP.
Sprawdzić zatem należy zapisy statutów w danych OSP. Z wiedzy, którą posiadam w 99% przypadkach w statutach OSP z powiatu gorlickiego istnieje zapis, że członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.
Przyjąć zatem należy, że dzieci poniżej 12 roku życia nawet jeśli zaangażowane są w działalność OSP, nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu liczby delegatów i przedstawicieli.

Przyjęte przez Zarząd Główny ZOSP RP propozycje wskazują, że:
- liczba delegatów na zjazd stanowi 10 % liczby członków zwyczajnych w poszczególnych OSP.
- Liczba przedstawicieli do Zarządu stanowi 5 % liczby członków zwyczajnych w poszczególnych OSP.

Przykład 1
OSP w miejscowości X liczy:
- 50 pełnoletnich członków
- 30 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- 7 członków honorowych
- 12 członków wspierających

Dla prawidłowego obliczenia liczby delegatów i przedstawicieli przyjmuje się:
50 + 30 = 80 członków zwyczajnych
Delegaci: 80 x 10% = 8 czyli 8 osób
Przedstawiciele: 80 x 5% = 4 czyli osoby

Przykład 2
OSP w miejscowości X liczy:
- 27 pełnoletnich członków
- 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- 7 członków honorowych
- 12 członków wspierających

Dla prawidłowego obliczenia liczby delegatów i przedstawicieli przyjmuje się:
27 + 10 = 37 członków zwyczajnych
Delegaci: 37 x 10% = 3,7 czyli 4 osoby
Przedstawiciele: 37 x 5% = 1,85 czyli 2 osoby

Jeżeli wartość po przecinku (ułamek) jest mniejsza niż 0,5 to nie powoduje to zwiększania liczby przedstawicieli lub delegatów.
Przykład:
Wynik 4,49 to 4 osoby
Wynik 2,37 to 2 osoby

Jeżeli wartość po przecinku jest równa lub większy 0,5 to uzyskaną liczbę delegatów/przedstawicieli zwiększa się o jednego delegata/przedstawiciela.
Przykład:
Wynik 5,50 to 5 osób
Wynik 7,81 to 8 osób

Opracowanie: dh Przemysław Wszołek