Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) dla strażaków ratowników OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W odpowiedzi na liczne pytania płynące zarówno od druhów ochotników jak i samorządowców powiatu gorlickiego dotyczące tzw. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach przekazuję dostępne informacje. Szczegóły dotyczące świadczenia podane zostaną wraz z wprowadzeniem rozporządzeń wykonawczych.


Ustawa o OSP stanowi (art. 16, ust. 1), że strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji (art. 20, ust. 1).

(art. 16, ust. 2) Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który spełnił łącznie dwa warunki tj:
1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (czyli brał bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych – art. 16, ust. 3)
a) w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat,
b) w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat
oraz
2) osiągnął:
a) w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,
b) w przypadku kobiet - 60. rok życia.
 
(art. 16, ust. 5) Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

(art. 50, ust. 3) Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:
1) od 1 stycznia 2022 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków
3) do 31 grudnia 2011 r. - pisemne oświadczenie 3 świadków

WAŻNE! (art. 50 ust. 5) Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych nie określa definicji „osoby pełniącej funkcję publiczną”, w związku z czym w tej kwestii należy posiłkować się innymi regulacjami oraz dorobkiem doktryny i orzecznictwa.

Zgodnie z art. 115 § 19 k.k. osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
Z kolei na łamach ustawy z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną winno być ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych, a nawet dopiero ubiegającą się o ich wypełnianie.
Za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoba wykonuje funkcję publiczną (patrz: wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 169/18).

(art. 50, ust. 4) Świadkiem nie może być:
1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

(art. 50, ust. 6) Oświadczenie w/w świadków podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia.

(art. 50, ust. 7) Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

(art. 17, ust. 1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek strażaka ratownika OSP (lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego) przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość.

(art. 17, ust. 11) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego, mając na względzie konieczność zawarcia we wniosku informacji niezbędnych do ustalenia i wypłaty świadczenia ratowniczego.

(art. 18, ust. 1) Świadczenie ratownicze wypłaca organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Gorlicach, wraz z wprowadzeniem rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OSP, planuje zorganizowanie spotkań z druhami ochotnikami powiatu gorlickiego w celu przestawienia nowych regulacji oraz rozwiania wszelkich wątpliwości i pytań.