Archiwum artykułów

Sprzeciw ZOW ZOSP RP Kraków przeciw zmianom w systemie szkolenia OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, w dniu 7 grudnia 2013 roku, już dwa lata temu, powołał komisję ds. zaopiniowania propozycji zmian "Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych". W celu sprecyzowania wniosków do nowelizowanych zasad szkolenia, komisja, w skład której weszli przedstawiciele ZOW ZOSP RP Kraków, Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Kraków oraz Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Kraków, wypracowała stanowisko, którego poszczególne postulaty zamieszczam poniżej. Niestety żaden z postulatów nie został uwzględniony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzeń Komisja wypracowała następujące wnioski:

Utrzymanie w mocy uprawnień pożarniczych strażaków OSP, uzyskanych na kursach i szkoleniach organizowanych przez PSP wg programów nauczania zatwierdzonych przez KG PSP i Zarząd Główny ZOSP RP w 2004 i 2006 roku oraz członków OSP szkolonych wg zasad obowiązujących przed 1991 rokiem. 

Wyszkolenie pożarnicze członków OSP uzyskane po 1991 roku, nie powinny być kwestionowane, gdyż realizowane były przez komendy (rejonowe) powiatowe PSP w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez KG PSP i ZG ZOSP RP. Wprowadzenie wymogu odbycia szkolenia uzupełniającego w znacznym stopniu obciąża czasowo druhów OSP oraz zmusza ich do ponownego zdobywania uprawnień, które nabyli już wcześniej otrzymując od komend (rejonowych) powiatowych PSP stosowne zaświadczenia potwierdzające ten fakt.

Szkolenie teoretyczne strażaków OSP winno być realizowane w oparciu o e-learningowe platformy szkoleniowe lub system eksternistyczny.
W celu skrócenia czasu udziału strażaków OSP w szkoleniach pożarniczych na poziomie podstawowym zasadne jest wprowadzenie metod e-learningowych oraz systemu eksternistycznego. Przyjęcie takiej formy spowoduje, że strażacy OSP w dogodnym dla siebie czasie będą mogli przyswoić wymaganą programem nauczania wiedzę teoretyczną bez konieczności uczestniczenia w seminaryjnych wykładach prowadzonych w komendach powiatowych/miejskich PSP. Proponowane rozwiązanie powoduje konieczność zorganizowania internetowej platformy szkoleniowej dla OSP oraz przygotowanie dla potrzeb szkolenia eksternistycznego opracowań książkowych np. broszury, skrypty, atykuły tematyczne, wyciągi z przepisów prawych)

Szkolenie pożarnicze, o którym mowi system szkolenia OSP winno być przeprowadzone dwuczęściowo tj. część teoretyczna - realizowana eksternistycznie lub e-learningowo zakończona pisemnym egzaminem teoretycznym, którego zaliczenie jest podstawą zakwalifikowania uczestnika kursu do udziału w szkoleniu praktycznym prowadzonym na bazie pojazdów, sprzętu i wyposażenia ratowniczego komend powiatowych/miejskich PSP.
Wprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia teoretycznego daje możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej nabytej przez strażaków OSP uczestniczących w szkoleniu pożarniczym na zasadach eksternistycznych lub e-learningowych. Egzamin z części teoretycznej proponuje się, aby przeprowadzany był w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Szkolenie podstawowe strażaków OSP powinno być prowadzone w formie dwuetapowego lub jednoetapowego cyklu szkoleniowego (częśc I i II łącznie, jako jeden blok szkoleniowy poszerony o kurs dowodzenia zastępem) po zakończeniu którego członek OSP uzyskuje kwalifikacje do wykonywania działań ratowniczo - gaśniczych realizowanych w ramach możliwości operacyjno - technicznych zastępu oraz uprawniony jest do dowodzenia zastępem.
Program szkolenia podstawowego powinien zawierać treści nauczania umożliwiające słuchaczowi uzyskanie kwalifikacji do stosowania w działaniach ratowniczo - gaśniczych urządzeń oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Ponadto mając na uwadze potrzebę zapewnienia w obsadach osobowych zastępów OSP strażaków posiadających uprawnienia dowódcze, cykl szkolenia podstawowego powinien być poszerzony o tematykę związaną z dowodzeniem na poziomie interwencyjnym. Zastosowanie w praktyce ww. rozwiązań skróci proces szkolenia członków OSP w układzie szkolenie podstawowe - szkolenie dowódcze, a także wpłynie na podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań podejmowanych samodzielnie przez zastępy OSP. Włączenie do bloku szkoleniowego tematyki związanej z dowodzeniem, wyeliminuje występujące w jednostkach OSP sytuacje, gdzie do większości akcji wyjeżdżają zastępy w obsadach w których nie ma osób uprawnionych do kierownia działaniami ratowniczymi. Rozwiązanie to zwiększy w znacznym stopniu skuteczność niesionej pomocy.

Szkolenie podstawowe, specjalistyczne i dowódcze w celu zwiększenia dostępności dla strażaków OSP należy organizować głównie w oparciu o sprzęt będący do dyspozycji OSP i bazę szkoleniową komend powiatowych/miejskich PSP lub za zgodą ogranizatora szkolenia w wyznaczonych jednostkach OSP.
W uwagi na wysoki poziom stanu wyposażenia operacyjno - technicznego jednostek OSP z KSRG a także OSP spoza systemu proponuje się wprowadzić możliwość organizowania szkoleń w oparciu o bazę lokalową i sprzętową jednostek OSP.

Wyłączyć z zasad organizacji szkolenia podstawowego obowiązek zaliczenia komory dymowej i testu wydolnościowego, warunkujący uzyskanie uprawnień pożarniczych na poziomie podstawowym.
Obowiązek zaliczenia komory dymowej i testu wydolnościowego w znacznym stopniu ogranicza płynność przeprowadzenia szkoleń. Limitowana pod względem ilości (standardowo 24 osoby) dostępność do komór dymowych powoduje wydłużenie procesu nabywania przez strażaków OSP w pełnym zakresie programowym podstawowych uprawnień pożarniczych. Bez zaliczenia testu w komorze dymowej strażak, mimo pozytywnego zaliczenia szkolenia podstawowego nie może otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu pożarniczego. Mając na uwadze fakt, że nie każda jednostka OSP dysponuje sprzętem ochrony dróg oddechowych, nie ma potrzeby wysyłania wszystkich słuchaczy szkoleń podstawowych na test sprawnościowy w komorze dymowej.

Określić w programach szkolenia pożarniczego wymagania dotyczące wyszkolenia strażaków jednostek OSP niewłączonych do KSRG.
W związku z tym, iż strażacy jednostek OSP spoza KSRG nie są zobowiązani do pełnego realizowania zadań ratowniczych, zasadnym jest wprowadzenie do zasad szkolenia rozwiązań umożliwiających strażakom OSP spoza KSRG uprawnień pożarniczych na poziomie wyszkolenia podstawowego bez konieczności odbywania specjalistycznego testu w komorze dymowej. Druhowie OSP spoza KSRG nie dysponują sprzętem ochrony dróg oddechowych, w które powinni być wyposażeni w przypadku kierowania ich na przedmiotowe testy wydolnościowe. Brak wymaganego wyposażenia w wielu przypadkach eliminuje ich z udziału w szkoleniach pożarniczych.

Doprecyzowanie w systemie szkolenia OSP zasad przeprowadzania przeszkolenia z zakresu BHP.
Na podstawie analizy zapisów rozdziału V (organizacja szkoleń członków OSP) projektu "Zasad organizacji szkolenia..." doprecyzowania wymaga zapis pkt .4 w zakresie rodzaju proponowanego przeszkolenia BHP. W ocenie komisji w programie szkolenia podstawowego winno być realizowane szkolenie wstępne BHP. Przeszkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane jest dla osób, które posiadająodbyte wcześniej szkolenia wstępne.

Dodatkowo Komisja zajęła stanowisko aby doprecyzować programy szkoleń specjalistycznych dla PSP o możliwość udziału strażaków OSP, opracować program szkolenia z zakresu ODO da członków OSP a także wydłużyć dla strażaków OSP do 5 lat okres ważności uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica