Archiwum artykułów

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach ponownie wybiera dh Krzysztofa Kosibę na Prezesa

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

 

W sobotę 12 listopada 2016 roku w Zajeździe Na Wzgórzu w Moszczenicy odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach. Zjazd zwołany został celem podsumowania kadencji 2011 - 2016 oraz wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz przedstawicieli i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba. Po odśpiewaniu hymnu Związku OSP oraz modlitwie, której przewodniczył Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig, Prezes Kosiba przywitał przybyłych delegatów, przedstawicieli do Zarządu oraz gości:
- Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Teresę Tiszbierek
- Członka Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Dyrektora ZW OW ZOSP RP w Krakowie dh Kazimierza Sadego
- Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa dh Łukasza Smółkę
- Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Kazimierza Czyrnek
- Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Stanisława Nowaka
- Członka ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusza Stukusa
- Przewodniczącgo Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP dh Jerzego Obstarczyka
- Sekretarza Sądu Honorowego OW ZOSP RP w Krakowie dh Przemysława Wszołka
- Główną Księgową OW ZOSP RP w Krakowie dh Krystynę Brzyk wraz z pracownikami biura
- Małopolskiego Kapelana Strażaków ks. mł. bryg. Władysława Kuliga
- Przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kochana
- Starostę Gorlickiego Pana Karola Górskiego
- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego dh Jana Przybylskiego
- Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Stanisława Porębskiego
- Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Bohdana Białonia
- Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach na czele z Panią Marią Gubała
- Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica pana Stanisława Szczerbę
- Gminnego Kapelana Strażaków ks. dh Krzysztofa Jarmułę
- Wójtów gorlickich gmin: Małgorzatę Małuch, Jerzego Wałęgę, Dymitra Rydzanicza oraz Jana Morańdę

Delegaci jednogłośnie na Przewodniczącego Zjazdu wybrali dh Przemysława Wszołka, zaś funkcję Protokolanta powierzono dh Marcinowi Kruczkowi.

Komisje zjazdowe pracowały w składzie:
Komisja Mandatowa: Florian Przybycień (gm. Gorlice), Jan Przybylski (gm. Gorlice), Piotr Mika (gm. Lipinki)
Komisja Wyborcza: Jarosław Wiatr (gm. Bobowa), Stanisław Polakiewicz (gm. Uście Gorlickie), Piotr Wasula (gm. Uście Gorlickie)
Komisja Uchwał i Wniosków: Marek Oleś Marek (gm. Uście Gorlickie), Sylwia Mucha (gm. Bobowa), Henryk Skórski (gm. Sękowa)
Komisja Skrutacyjna: Piotr Szafrański (gm. Sękowa), Stanisław Ligęza (gm. Bobowa), Piotr Stawiarski (gm. Gorlice)

IV Zjazd OP ZOSP RP w Gorlicach stał się doskonałą okazją do uhonorowania osób, które w ubiegłej kadencji a także na przestrzeni wielu wcześniejszych lat swoją postawą dali przykład zaangażowania i poświęcenia w rozwój ochotniczego pożarnictwa oraz funkcjonowania poszczególnych ogniw ZOSP RP.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w uchwałą nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Tadeuszowi Górskiemu.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Małgorzaty Małuch, dh Kazimierza Krok, dh Ryszarda Guzik.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Jana Morańdy, dh Marka Olesia, dh Przemysława Wszołka oraz dh Jacka Przepióry.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Janusza Gubernata.
Kapituła Medalu „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” uchwałą nr III/2016 z dnia 20 października 2016 roku nadała Medal Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej dla dh Krystyny Brzyk, dh Łukasza Smółki, dh Mariana Uszko, dh Jerzego Wałęgi, dh Wacława Ligęzy, dh Dymitra Rydzanicza, dh Tomasza Taraska, dh Andrzeja Czeluśniaka, dh Andrzeja Tylawskiego, dh Jana Juruś, dh Floriana Przybycień, dh Eugeniusza Dziurnego, dh Włodzimierza Muchy, dh Ludwika Mrukowicza, dh Stanisława Bary oraz dh Eugeniusza Stukusa.

Po przedstawieniu przez Prezesa Krzysztofa Kosibę sprawozdania z działalności OP ZOSP PR w Gorlicach w latach 2011 - 2016, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Gorlicach dh Andrzej Czeluśniak po szczegółowej analizie postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, które jednogłośnie zostało udzielone przez delegatów.

W kolejnych etapie Zjazd przystąpił do wyborów. Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes - dh Krzysztof Kosiba
Wiceprezes - dh Eugeniusz Stukus
Wiceprezes - dh Tomasz Tarasek
Wiceprezes - dh Bogusław Łukaszyk
Sekretarz - dh Przemysław Wszołek
Skarbnik - dh Marcin Kruczek
Członek Prezydium - dh Tadeusz Górski
Członek Prezydium - dh Stanisław Bara
Członek Prezydium - dh Paweł Baranowski
Członek Prezydium - mł. bryg. Bohdan Białoń
Członek Zarządu - dh Andrzej Czeluśniak
Członek Zarządu - dh Jan Juruś
Członek Zarządu - dh Kazimierz Krok
Członek Zarządu - dh Jacek Przepióra
Członek Zarządu - dh Florian Przybycień
Członek Zarządu - dh Dymitr Rydzanicz
Członek Zarządu - dh Andrzej Tylawski
Członek Zarządu - dh Andrzej Wędrychowicz
Członek Zarządu - dh Mirosław Wędrychowicz

Zjazd dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, która ukonstytuowała się w następujący sposób:
Przewodniczący - dh Jan Przybylski
Sekretarz - dh Sylwia Mucha
Członek - dh Leszek Stanula

Przedstawicielami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrani zostali dh Krzysztof Kosiba (gm. Lipinki) oraz dh Przemysław Wszołek (gm. Moszczenica).
Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrano dh Krzysztofa Kosibę (gm. Lipinki), dh Przemysława Wszołka (gm. Moszczenica), dh Eugeniusza Stukusa (gm. Biecz), dh Marka Olesia (gm. Uście Gorlickie).

Licznie przybyli goście w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie i uznanie za społeczną pracę w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ubiegłej kadencji a także życzyli nowym władzom samym sukcesów oraz nieustannej opieki św. Floriana.

 

 

Linki

zosp.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica