Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. nowego wsparcia finansowego dla OSP ze strony samorządu woj. małopolskiego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,  
informuję, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach i zakup samochodów strażackich w 2020 roku.


Dofinansowanie może być przeznaczone na:
1. prace budowlano-remontowe w remizach:
Zakres prac obejmuje:
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym,
- wykonanie prac budowlano-remontowych, w szczególności dot. części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
- wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu WM.

Pomoc finansowa (dotacja) nie może być przeznaczona na:
- finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację,
- finansowanie kosztów dokumentacji budowlanej,
- zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace budowlano - remontowe nie objęte zgłoszeniem i zawartą umową o udzieleniu dotacji.

Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 20 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 60 000 zł, natomiast minimalna wysokość dotacji to 10 000 zł.

2. zakup samochodu strażackiego:
- pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
- samochodu ratowniczo – gaśniczego:
   - lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
   - średniego, albo
   - ciężkiego
(samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP ).

Gmina może złożyć wniosek zarówno na prace budowlano - remontowe jak i na zakup samochodu. Kwota przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe oraz zakup samochodu może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Zadanie musi być wykonane, odebrane i w całości zapłacone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Gmina może przekazać dotację jednostce OSP korzystającej z remizy, na którą zostanie przyznana pomoc finansowa, na realizację wnioskowanych zadań na mocy art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.). Przekazanie dotacji jednostce OSP przez Gminę jest obligatoryjne w przypadku, gdy jednostka OSP, posiada tytuł prawny do władania obiektem.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na Gminę lub jeśli zadanie zostanie powierzone do realizacji jednostce OSP - na jednostkę OSP, poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej. Nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty.

Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego, zostanie określona w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, po rekomendacji Zarządu Województwa Małopolskiego listy gmin do udzielenia pomocy finansowej.

Szczegółowe zasady, tryb, warunki i wysokość udzielanej pomocy określą umowy zawierane pomiędzy Województwem Małopolskim a gminą. Wzór umowy zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego odrębną uchwałą.

Niezależnie od przekazania przez Gminę dotacji jednostce OSP, za realizację zadania oraz przedłożenie stosownych dokumentów i wyjaśnień odpowiada Gmina.

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków są Gminy. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 roku.

FORMULARZ WNIOSKU dot. prac remontowo - budowlanych (kliknij aby pobrać)

FORMULARZ WNIOSKU dot. zakupu samochodów (kliknij aby pobrać)

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica