Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachKomunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws Programu „Małopolskie OSP 2022”

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego od 16 marca ruszył nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2022”. Jednostki OSP mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu remizy czy jej wyposażenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku.

Dotacja może być przeznaczona na:

I. prace budowlano-remontowe remiz strażackich – część A) Regulaminu:

- wykonanie prac budowlano - remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
- zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano - remontowych, o których mowa w lit. a), które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
- wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.
Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Prace, które mogą podlegać dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w tym m.in. termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją -rozumianą jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię spełniającą wytyczne WFOŚiGW lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. - wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę), z zastrzeżeniem, iż Wojewódzki Fundusz nie finansuje prac w budynkach nowo budowanych, powinny być realizowane przez Wnioskodawcę ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

II. zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – część B) Regulaminu:

1. zakup następującego sprzętu i umundurowania:
- pompy szlamowej,
- motopompy pożarniczej,
- agregatu prądotwórczego,
- pilarki ratowniczej,
- defibrylatora,
- akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
- ubrania ochronnego bądź specjalistyczne do działań bojowych,
- służbowego munduru strażaka,
- ubrania koszarowego,
- zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2021,
- radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
- pojazdy typu quad,
- pralnico-suszarki,
- namioty ratownicze (np. typ pneumatyczny, stelażowy) wraz z wyposażeniem (np. łóżka polowe, krzesła, koce, śpiwory, nagrzewnice),
- przyczepki transportowe,
- rękawy przeciwpowodziowe,
2. pokrycie kosztów kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikację.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu, umundurowania oraz kursu może wynieść do:
- 15 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
- 20 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP 
ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

3. zakup, remont bądź adaptację samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt:
a)samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
b) samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- lekkiego od 3 t. do 7,5 t. albo
- średniego albo
- ciężkiego.
(Zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP, jeśli samochód zgodnie obowiązującymi przepisami tego wymaga. Wymóg ten nie dotyczy remontu bądź adaptacji samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt).

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:
- pożarniczego lekkiego do 3 ton i ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 ton do 7,5 tony może wynieść do 40 000 zł,
- ratowniczo-gaśniczego średniego lub ciężkiego może wynieść do 50 000 zł,
ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu bądź adaptacji samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt może wynieść do 20 000 zł ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

III. zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem – część C) Regulaminu

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu pomp wysokowydajnych może wynieść do 100 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:
- Gminy,
- jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego (posiadające pisemne upoważnienie Gminy, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania danej jednostki OSP – wyłącznie w przypadku wniosku złożonego w ramach prac budowlano-remontowych remiz strażackich.
Niezależnie od Wnioskodawcy, umowę dotacji z Województwem Małopolskim zawiera Gmina.

Do każdego wniosku, należy dołączyć decyzję (odpowiedni dokument) Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z terenu Gminy Wnioskodawcy, wskazującą jednostkę OSP, do doposażenia w ramach Konkursu !!!

SZCZEGÓŁY - kliknij TUTAJ

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica