Komunikaty Prezesa

🆕 Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. badań lekarskich dla strażaków

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
informuję, iż z dniem 15 kwietnia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.


Rozporządzenie określa m.in. tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:
- bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
- bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata (do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1-2 lata), na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej. Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnych badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia strażaka ratownika OSP.

Skierowanie jest wydawane strażakowi ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań.

W ramach przeprowadzanych badań lekarskich, lekarz przeprowadzający badanie lekarskie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandydata na strażaka ratownika OSP.

Zakres badania lekarskiego:
1) układu krążenia;
2) układu oddechowego;
3) układu nerwowego;
4) narządu równowagi;
5) skóry;
6) słuchu (badanie akumetryczne);
7) narządu wzroku - w badaniu ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru).

Zakres badań dodatkowych:
1) elektrokardiografia;
2) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;
3) spirometria;
4) morfologia krwi z rozmazem;
5) oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) aminotransferaza asparaginianowa;
8) aminotransferaza alaninowa;
9) gamma-glutamylotranspeptydaza;
10) stężenie bilirubiny;
11) lipidogram.

Linki

gorlice.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica